Otkrijte jednu od tajni uspjeha najboljih

Balans između važnih životnih oblasti obezbjeđuje uspjeh na duge staze.

Brojni su izazovi savremenog poslovnog okruženja. Što se više penjemo na ljestvici odgovornosti ili imamo veći cilj u napredovanju, to su i izazovi veći. Kako se izboriti sa konkurencijom, sa stresom, pritiskom da budemo bolji i bolji, da postignemo više i više, u što kraćem vremenskom periodu? Kako balansirati između sve zahtjevnijeg poslovnog okruženja i ličnog života? Kako prepoznati da li smo na pravom putu ostvarenja svojih  ili nečijih tuđih ciljeva? Nekad smo na ovom putu sami sebi, a da toga i nismo svjesni, najveća prepreka. To se dešava kada smo sputani svojim ograničavajućim uvjerenjima i mislimo: „Ja to ne mogu“, „Nisam dovoljno dobar“, „Uspjeh nije za mene”, i slično.

Ako se u nečemu od nabrojanog pronalazite, onda je koučing prava stvar za vas.

Šta je koučing?

Koučing je u posljednjih dvadeset godina, naročito u poslovnom zapadnom svijetu, postao nezaobilazan vid stručne podrške. Pod terminom koučing generalno se podrazumijeva proces u kome se radi na razvoju resursa klijenata. Kouč vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namjera. Koučing klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ih u stanje da ciljano upotrebe svoje najbolje sposobnosti i podržava ih da svoje zadatke u okviru nekog tima (porodica, kompanija…) ispune na najbolji mogući način.

Kako funkcioniše koučing proces?

Klijent zajedno sa koučem definiše temu na kojoj želi da radi. Koliko će biti intezivan rad, šta je cilj koučinga i šta treba da bude rezultat, jeste nešto što odlučuje klijent. U procesu koučinga može se raditi na brojnim temama, kao što je definisanje svojih ciljeva, pronalaženje novih rješenja i ideja, planiranje karijere, građenje i unapređivanje stila rukovođenja i slično. Često se dešava da su teškoće u klijentovom profesionalnom životu, obično praćene teškoćama na ličnom planu, nezavisno od toga koliko on bio visoko na ljestvici odgovornosti, da li je izvršni direktor, vlasnik kompanije ili menadžer. Tu nam je onda potrebna podrška nekoga ko nije dio ni našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i ko može potpuno nepristrasno i stručno da nas podrži i prati kroz tu situaciju, a to je kouč.

Koučing metode orjentisane su ka rješenjima, ka otkrivanju resursa i potencijala koje klijent ima u sebi. Suština je u promjeni i akciji.

Individualni i timski koučing

U teoriji postoji nekoliko vrsta koučinga, od individualnih, tzv. „jedan na jedan“, koji su i najčešći, gdje klijent sam angažuje kouča zbog toga što želi da iskorači i napravi promjenu iz sadašnjeg u željeno stanje. Postoje takođe individualni koučinzi, gdje kompanije angažuju koučeve iz razloga što uočavaju probleme i procjenjuju za sebe ili za nekog od svojih rukovodilaca da im ovakva vrsta usluge može unaprijediti radni učinak i podići kvalitet poslovanja na viši nivo. Na primjer, loša komunikacija, nedostatak motivacije, nedostatak sigurnosti, strah od javnog nastupa, brže donošenje odluka, samo su neka od  ponašanja i stanja zaposlenih kod kojih individualni koučing daje rezultate.

Uz navedeno, postoji i timski koučing, čiji je osnovni cilj najčešće usklađivanje ciljeva, vrijednosti,  organizacije i zaposlenih. Naručioci ove vrste koučinga mogu biti top menadžeri, HR služba, direktori i vlasnici kompanija.

Danas, zavisno od interesovanja i potreba klijenta, imamo i različita uža usmjerenja u koučingu, npr. životni koučing, koučing orijentisan na razvoj karijere, biznis koučing, razvijanje koučing kulture u kompanijama i slično.

Šta god bilo primarno polje interesovanja klijenta, sigurno je da se benefiti koučinga ogledaju u svim sferama života, a ne samo poslovnoj. Koučing ima cjelovit pristup u procesu podrške klijentima, od sagledavanja i unaprjeđivanja sebe u poslovnom okruženju, u porodičnim odnosima, na polju emocija, brige o zdravlju, izgradnji boljih međuljudskih odnosa i svim drugim sferama života.

Jedini pravi uspjeh u životu, i to na duge staze, postižemo ukoliko naučimo da vješto balansiramo između svih značajnih aspekata našeg života, kao što su posao, karijera, porodični i emotivni život, dobri međuljudski odnosi, briga o sebi i svom zdravlju, duhovni razvoj i druge važne životne oblasti. Na ovom putu, upravo nam koučing može biti velika podrška i pomoć. Danka Ćetković - NLP trener i kouč